Švietimas

Lietuvos svetainės
AIKOS – atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, ku​rios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje. AIKOS sukuria galimybes ieškoti mokymuisi ar studijoms bei asmeninei profesinei karjerai planuoti reikalingos informacijos apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, mokymo licencijas, „Europass“ pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką bei kt.Alternatyvusis ugdymas Projektas „Alternatyvusis ugdymas“ – tai alternatyviųjų ugdymo metodų išbandymas ir įgyvendinimas Lietuvos mokyklose, susijusių teisinių dokumentų atnaujinimas, alternatyviojo ugdymo srityje dirbančių ir dirbsiančių pedagogų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas, informacijos apie alternatyvųjį ugdymą sklaida bei pačio alternatyviojo ugdymo populiarinimas mūsų šalyje.Bendrojo ugdymo mokyklos Mokyklų sąrašas.Ikimokyklinis ugdymas Portalas www.ikimokyklinis.lt yra Europos socialinio fondo lėšomis Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurtas informacinis portalas, kuriame skelbiama aktuali ir profesionali informacija ugdantiesiems ikimokyklinio amžiaus vaikus.Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras – pagalbą švietimo teikėjui, mokytojui, mokiniui teikianti švietimo įstaiga, įgyvendinanti valstybinę Lietuvos profesinio mokymo sistemos plėtros politiką.Labdaros ir paramos fondas Visos Lietuvos vaikai (SOS vaikai) Viešosios įstaigos „Visos Lietuvos vaikai“ misija – padėti našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos, socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems seneliams ir savo kompetencijos ribose ginti jų teises.LAMA Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.Lietuvos edukologijos universitetas Lietuvos edukologijos universitetas.Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Lietuvos jaunuosius mokslininkus vienijanti ir jiems atstovaujanti asociacija.Lietuvos kolegijų direktorių konferencija Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) yra asociacija, vienijanti 23 narius (13 valstybinių kolegijų ir 10 nevalstybinių kolegijų direktorių).Lietuvos mokyklų vadovų asociacija Sekdami kolegų pavyzdžiu, Lietuvos mokyklų vadovai 1992 m. organizuoja Lietuvos mokyklų vadovų suvažiavimą, kuriame įkuria Lietuvos mokyklų vadovų asociaciją (LMVA).Lietuvos mokyklų žemėlapis Lietuvos mokyklų žemėlapis.Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Centrui suteiktos funkcijos inicijuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, teikti siūlymus, kurti, diegti ir skleisti inovacijas neformaliojo vaikų švietimo politikos klausimais, rengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoti jų vykdymą, teikti metodinę pagalbą. Centras tęsia sujungtų įstaigų veiklas: neformaliojo mokinių švietimo metodikos, ugdymo karjerai, mokytojų kompetencijų, gabių ir talentingų vaikų, pilietinio, kūno kultūros  ir sportinio, gamtinio ir ekologinio, turizmo ir etnokultūrinio, sveikatos ir saugos, mokslinio ir  techninio, meninio ir kultūrinio ugdymo bei neformaliojo švietimo paslaugų teikimo srityse.Lietuvos mokslininkų sąjunga Tai pačių mokslininkų kuriama informacija savo bendruomenei ir visiems, kurie domisi mokslo raida Lietuvoje. Čia rasite naujausias žinias apie tai, kas vyksta Lietuvos mokslininkų sąjungoje ir ne tik.Lietuvos mokslo ir studijų tinklas LITNET Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms gali būti teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai.Lietuvos mokslo taryba Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.Lietuvos mokslų akademija LMA – biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius mokslininkus. Ji yra nepriklausoma Seimo, Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų ekspertė ir patarėja mokslo bei studijų, kultūros, socialinės raidos, ūkio, gamtosaugos, sveikatos apsaugos, technologijų bei kitais klausimais.Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje.Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas vienyti Lietuvos socialinius pedagogus ir socioedukacinio darbo specialistus. Pagrindiniai LSPA uždaviniai susiję su socioedukacijos specialistų kvalifikacijos kėlimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimu bei dalyvavimu, kuriant socialinės paramos sistemą vaikams ir jų šeimoms.Lietuvos universitetų rektorių konferencija Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja aukštųjų mokyklų rektorių (direktorių) tarpusavio ryšius bei ryšius su valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis.Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija Organizacija „Save the Children“ yra pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų ir vaikams.Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) yra ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Veiklos sritys: Nacionalinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų administravimas; Tarptautinių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų programų administravimas; Inovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimas.Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veiklos sritys: Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas; Pedagogų kvalifikacijos įstaigų išorinis vertinimas; Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas; Pedagogų kvalifikacijos įstaigų įsivertinimas; Švietimo problemos analizės; Analizės ir duomenų apdorojimas; Pretendentų kompetencijų vertinimas; Mokytojų atestacija; Vadovų atestacija; ES „Erasmus+“ programos Eurydice paprogramės veiklų koordinavimas; Leidybinė veikla; Projektai.Nacionalinis egzaminų centras Nacionalinis egzaminų centras yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, organizuojanti ir vykdanti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atliekanti tarptautinius tyrimus.NVO vaikams konfederacija NVO vaikams konfederacijos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro paskirtis – plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje, vykdyti jos stebėseną bei teikti metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.Studijų kokybės vertinimo centras Pateikiami vertinimai užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo; informacija apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje bei užsienyje; teisinė informacija.ŠVIETIMAS Prašymų teikimas į darželius ir mokyklas.Švietimo aprūpinimo centras prie ŠMM Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba. Čia galima rasti vadovėlių, mokymo priemonių, mokyklinės dokumentacijos, rekomenduojamų knygų ir straipsnių sąrašus bei kitą informaciją.Švietimo informacinių technologijų centras Centro veiklos sritis – švietimo pagalba. Centro veiklos tikslas – organizuoti informacinių ir komunikacinių technologijų kūrimą, diegimą ir taikymą švietimo sistemoje.Švietimo mainų paramos fondas Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema) Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais.TESTAI Testai mokytojams ir mokiniams.TINKLAS Tinklalapis apie nuotolinius kursus.UGDYKIM Konsultacijos tėvams.Ugdymo plėtotės centras Ugdymo plėtotės centras yra švietimo pagalbos įstaiga. Ugdymo plėtotės centras yra atsakingas už labai svarbias švietimo pagalbos mokytojui, mokyklai sritis, plėtoja bendrojo ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, atlieka vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, vykdo svarbius ES struktūrinės paramos projektus, bendradarbiauja su dalykų mokytojų asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.