Bibliotekos ir bibliotekininkystė

Lietuvos svetainės
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto tyrimų sritys: Paveldas ir atminties komunikacija; Muziejų, bibliotekų, archyvų istorija; Paveldo skaitmeninimas, kompiuteriu paremtų metodų ir priemonių, skirtų paveldo tyrimams, skaitmenizavimo ir naudojimo standartizavimas; Skaitmeninimo ir informacinės infrastruktūros kūrimas bei sąveika; Skaitmeninis raštingumas ir informacijos teisė; Mokslo ir kultūros informacijos organizavimas; Mokslo komunikacija; Bibliotekų ir informacijos išteklių vadyba; Kraštotyros studijos.Bibliotekos pažangai Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui.Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui Tai mokymosi kursas, kurio turinys turinys parengtas pagal svarbiausių informacinių gebėjimų pobūdį ir atspindi mokslinės informacijos organizavimo principus, informacijos struktūrą, kadangi tai labai svarbu kuriant paieškos strategiją; informacijos paieškos priemones, kurios atliekant paiešką padeda sutaupyti laiką; informacijos paieškos strategijos formavimo pagrindinius principus; pirminių ir antrinių informacijos šaltinių gavimo, tvarkymo bei naudojimo būdus ir priemones; informacijos įvertinimą; informacijos panaudojimą ir tvarkymą. Mokymosi medžiagoje pateikiama dešimt temų.Interaktyvi biblioteka Bibliotekų elektroninių paslaugų portalas.KAS VYKSTA Lietuvos bibliotekose Renginiai Lietuvos bibliotekose.Komunikacijos fakultetas VU Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete nuo 1991 m. rengiami komunikacijos ir informacijos specialistai, atliekami šios mokslo krypties tyrimai.LIBIS Lietuvos elektroninis katalogas, kurį sudaro 7 didžiosios ir specialios bibliotekos: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Lietuvos Respublikos Seimo biblioteka; Krašto apsaugos ministerijos biblioteka; Lietuvos aklųjų biblioteka; Lietuvos medicinos biblioteka; Lietuvos technikos biblioteka; Lietuvos žemės ūkio biblioteka; 5 apskričių bibliotekos; 60 viešosios bibliotekos; 10 muziejų bibliotekų: Lietuvos dailės muziejaus biblioteka; Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus biblioteka; Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka; Maironio lietuvių literatūros muziejaus biblioteka; Šiaulių „Aušros“ muziejaus biblioteka; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus biblioteka; Lietuvos jūrų muziejaus biblioteka; Trakų istorijos muziejaus biblioteka; Biržų krašto muziejaus „Sėla“ biblioteka; Žemaičių vyskupystės muziejaus biblioteka.Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (LABA) Siekiant efektyviau modernizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekas, aprūpinti jas šiuolaikine, integralia, pasaulyje pripažinta bibliotekine programine sistema, 1997 m. buvo įkurta Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (LABA). Asociacijos rūpesčiu buvo parengtas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų kompiuterizavimo projektas „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“ (LABT), kurio pagrindinis tikslas – Lietuvos virtualios bibliotekos sukūrimas.Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas Veiklos: palaikyti ir plėtoti eLABa bazinę infrastruktūrą; palaikyti ir plėtoti eLABa informacinę sistemą, integruojant sukurtus projektinius produktus (ETD, PDB, Lietuvos mokslo ir studijų e. lei­dy­bos sistemą, LVB); palaikyti ir plėtoti Bibliotekų informacinę sistemą (BIS), sukuriant bendrai naudojamas paslaugas bibliotekiniams procesams au­to­ma­ti­zuoti.Lietuvos bibliotekininkų draugija Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) įkurta 1931 m. Nepriklausomoje Lietuvoje. Jos įkūrėjas – prof. Vaclovas Biržiška. Draugija siekė tobulinti bibliotekininkystę ir bibliografiją Lietuvoje, burti bibliotekininkus ir bibliografus.Lietuvos bibliotekų įstatymas Lietuvos bibliotekų įstatymas.Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) LIMIS portalas – viešasis duomenų katalogas, naudojantis ir viešinantis LIMIS centrinėje duomenų bazėje sukauptus, sklaidai skirtus Lietuvos muziejuose sukauptų, saugomų, automatizuotai aprašytų kultūros paveldo vertybių duomenis. Pagrindinė portalo paskirtis – muziejų eksponatų aprašų ir skaitmeninių vaizdų, vaizdo, garso įrašų ir kitų bylų sklaida. Portalas naudoja LIMIS-C duomenų saugykloje kaupiamus Lietuvos muziejų duomenis ir juos viešina elektroninio katalogo forma integraliai arba konkretaus muziejaus viešojoje prieigoje (internetinėje svetainėje).Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija (LKBA) Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija įsteigta 2004 metų birželio 25  d.  tikslu vienyti kolegijų bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, dalyvauti formuojant Lietuvos  švietimo ir kultūros politiką, rengti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, profesinį bendravimą ir t.t.Lietuvos kultūros ministerija Veiklos sritis: Bibliotekos Lietuvos kultūros ministerijos kuruojama sritis Bibliotekos.Lietuvos leidėjai Lietuvos leidėjų sąrašas su kontaktais.Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos uždaviniai: Skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms; Skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, pažangių technologijų ir inovacinių projektų bibliotekose rengimą ir diegimą; Prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms; Koordinuoti užsienio periodinių leidinių komplektavimą tarp mokslinių bibliotekų; Vystyti tarpbibliotekinius mainus (TBA) tarp Asociacijos narių; Ginti skaitymo laisvę ir sudaryti galimybes vartotojams nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais bei nuotolinio naudojimo duomenų bazėmis; Skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą; Skatinti dalyvavimą Europos Sąjungos (ES) programose ir projektuose; Bendradarbiauti su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.Lietuvos nacionalinė biblioteka Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija vienija Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas ir joms atstovauja, siekdama bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo.Mokyklų bibliotekų tinklaraštis Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) vienija mokyklų bibliotekininkus ir kitus neabejingus mokyklos bibliotekos darbui. Vienas svarbiausių Asociacijos tikslų – skatinti mokyklų bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą ir tobulėjimą, rengti pasiūlymus mokyklų bibliotekininkų darbo ir kitais klausimais.Pagrindinių Lietuvos bibliotekų svetainės ir el. katalogai Sąrašas skelbiamas Vrublevskių bibliotekos svetainėje.Rock&Roll bibliotekininkas Bibliotekininkų tinklaraštis.Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelių santrauka Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelių santrauka.Viešųjų bibliotekų portalas Viešųjų bibliotekų asociacijos portalas.Vilniaus viešosios bibliotekos Vilniaus viešųjų bibliotekų sąrašas su kontaktais.